Dodatek osłonowy w 2022. Dla kogo ten dodatek?

Dodatek osłonowy w 2022. Dla kogo ten dodatek?

Dla kogo ten dodatek osłonowy? Gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 złotych w gospodarstwie jednoosobowym lub 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym otrzymają dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy jest elementem tarczy antyinflacyjnej. Ma on na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

Dodatek osłonowy – co to jest

Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wprowadza na rzecz mniej zamożnych gospodarstw domowych wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego na 2022 r.

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie rodzinne. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanych w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Za sprawą proponowanych uregulowań świadczenie otrzyma około 52 proc. gospodarstw domowych, tj. 6.84 mln.

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy – komu przysługuje

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodu.
Zgodnie z ustawą dodatkowe świadczenie pieniężne będzie przysługiwało:

  1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł,
  2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Jak wybierać ogrodzenia?

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Zobacz również: Małe domowe biuro – jak urządzić i zaaranżować?

Dodatek osłonowy – jak wyliczyć dochód?

Ustawodawca jako dochód definiuje:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Microsoft przejmie współtwórcę Siri za blisko 20 mld dolarów

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

1)  przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia, w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

2)  ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia, w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

 

Dodatek osłonowy – ile wyniesie

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

 

* Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania. W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków otrzymają wyższe świadczenie.

W Polsce koszt lockdownu przekroczył już dwukrotność 500 Plus

Dodatek osłonowy – jak będzie wypłacany?

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w gminie, bądź drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek osłonowy będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji na złożony wniosek.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego
dodatku osłonowego już wymagają jej wydania.

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. będzie wypłacany w dwóch ratach. Pierwszy w terminie do dnia 31 marca 2022 r. Drugi zaś do dnia 2 grudnia 2022 r. i będą go wypłacały gminy.

Wniosek będzie można złożyć do dnia 31 października 2022 roku.

 

czytaj więcej…

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Co myślisz?

Avatar of Redakcja zWeb.pl

Napisane przez Redakcja zWeb.pl

zWEB to miejsce najciekawszych informacji z sieci takich jak ciekawostki, newsy, artykuły, plotki i inne. Dodaj znalezione treści komentując je i głosując na nie.

Jak nie przytyć? Co jeść, żeby nie przytyć? Zobacz najlepsze wskazówki!

Na co zwrócić uwagę w codziennej diecie i Jak nie przytyć?

wejście na szlaki

Od 01.01.2022 wejście na szlaki w Gorczańskim i Babiogórskim Parku są płatne